O fundacji

 

REGON: 369537240

NIP: 8971852313

KRS: 0000719854

 

 

STATUT

"FUNDACJA ROZWOJU DRÓG WODNYCH E-7"

 

 

 

PREAMBUŁA

 

         Dumny z historycznego prawa polskiego, które już w dawnych wiekach określało rzeki jako spławne ''Navigabiles", które były publiczne czyli królewskie ''Flumina Nostra Regia'', wolne do żeglugi dla wszystkich, prawo które dało każdemu prawo urządzania żeglugi i zabraniało na rzekach pobierania myta pod bardzo surowymi karami - fundację tą powołuję.

Właśnie to prawo, oraz rzymska zasada artykułowana sentencją prawną ''Flumina Omnia Sunt Publica'' wykluczającą całkowicie własność prywatną wód płynących , jest podstawą i intencją powołania Fundacji, która będzie propagować to fundamentalne potwierdzenie własności powszechnej dla dobra publicznego.

 

 

 

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 

1.  Sebastian Romańczyk, zwany dalej Fundatorem, ustanowił aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Katarzyną Podmokły, w mieście Jastrowiu Repertorium A numer: 7156 / 2017 spisanym w dniu 19.12.2017 r. fundację o nazwie :

 ''Fundacja Rozwoju Dróg Wodnych E-7'' zwanej w dalszej części statutu ''Fundacją''.

2.  Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203 z póź zm.) oraz postanowień niniejszego statutu. Fundacja uzyskała osobowość prawną z chwilą wpisania jej do rejestru fundacji prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy.

 

§ 2

1.  Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław.

Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

2.  Fundacja może:

tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, tworzyć i przystępować do spółek handlowych lub uczestniczyć w fundacjach.

 

§ 3

1.  Fundacja jest organizacją pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 

§ 4

1.  Fundacja posiada osobowość prawną, Ministrem właściwym ze względu na cele jest Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

                                                       

 

Rozdział II

Cele i zasady działania fundacji.

§ 5

1.  Fundacja prowadzi działalność na rzecz :

Rozwoju dróg wodnych, upowszechniania kultury fizycznej i sportów wodnych, poprzez zagospodarowanie do tego celu wód płynących, stojących i terytorialnych oraz

propagowanie turystyki wodnej w oparciu o rozpowszechnianie świadomości społecznej o możliwościach wykorzystywania śródlądowych i przybrzeżnych wód Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6

1.  Fundacja prowadzi działalność o charakterze pożytku publicznego i realizuje swoje cele poprzez :

a)   działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

b)   wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

c)   turystyki i krajoznawstwa.

§ 7

1.  Realizacja polega na wspieraniu i nakłanianiu do działania, oraz finansowanie osób fizycznych, samorządów, stowarzyszeń, społecznośći lokalnych, firm i przedsiębiorstw zainteresowanych realizacją zagospodarowania wód publicznych.

§ 8

1.  Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

2.  Całkowity dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest na realizację celów statutowych.

3. Fundacja zamierza prowadzić następujące rodzaje działalności gospodarczej (przedmiot działalności) :

PKD 42.11.Z  (DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PRAC INŻYNIERII WODNEJ, REALIZACJA PROJEKTÓW I PRZEDSIĘWZIĘĆ FINANSOWYCH, TECHNICZNYCH I RZECZOWYCH W CELU PRZYGOTOWANIA DO SPRZEDAŻY.)

 

Przedmiot pozostałej działalności :

PKD 42.99.Z  (DZIAŁALNOŚĆ MARKETINGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM OFERTY PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO, ZWIĄZANEGO Z INFRASTRUKTURĄ DRÓG WODNYCH.)

 

§ 9

1.  Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2.000,00 PLN przyznany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji, oraz składniki majątkowe nabyte w trakcie działalności Fundacji. Elementem majątku dodatkowego są wartości niematerialne w tym własność intelektualna, niewymierny potencjał, który jako czynnik motywujący wszystkich zainteresowanych będzie istotnym bodźcem działania wszystkich innych do których jest skierowane przesłanie fundacji. Z funduszu założycielskiego wyodrębnia się część w kwocie 1.000,00 PLN, która przeznaczona jest na prowadzenie działalności gospodarczej.   

2.  Dochody fundacji mogą pochodzić z  :

a)  świadczeń fundatora

b)  darowizn, spadków, zapisów

c)  dotacji i subwencji osób prawnych

d)  dochodów ze zbiórek i imprez publicznych

e)  dochodów z majątku fundacji

f)  odsetek bankowych

g)  własnej działalności gospodarczej

3.       Fundacja lokuje majątek Fundacji na rachunkach bankowych, w papierach wartościowych, udziałach spółek, jednostkach uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, nieruchomościach, a także poprzez udzielanie oprocentowanych pożyczek. Przy lokacie majątku fundacji winna być brana pod uwagę w pierwszym rzędzie ochrona przedmiotu inwestycji przed jej dochodowością.

 

3. Fundacja lokuje majątek Fundacji na rachunkach bankowych, w papierach wartościowych, udziałach spółek, jednostkach uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, nieruchomościach, a także poprzez udzielanie oprocentowanych pożyczek. Przy lokacie majątku fundacji winna być brana pod uwagę w pierwszym rzędzie ochrona przedmiotu inwestycji przed jej dochodowością.

 

§10

1.  Fundacja może używać własne logo, pieczęci, ustanawiać odznaki i medale według wzoru określonego przez Prezesa Zarządu, oraz przyznawać nagrody i wyróżnienia osobom fizycznym i prawnym realizującym cele Fundacji i zasłużonym dla samej Fundacji.

 

 

 

Rozdział IV

Organy Fundacji

§ 11

Zarząd Fundacji

  1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem jest jednoosobowy. Zarząd jednoosobowy tworzy   Fundator Fundacji zwany dalej Prezesem. Do zaciągania zobowiązań majątkowych i składania oświadczeń woli, upoważniony jest Prezes samodzielnie.
  2.  Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
  3.  Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  1. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych;
  2. uchwalanie regulaminów;
  3. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
  4. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji;
  5. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów;
  6. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji;
  7. występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 12

1.  Decyzje w kwestii zmiany Statutu podejmuje Fundator.

2.  Fundator uprawniony jest do rozszerzania celów, dla których Fundacja została powołana.

3.  Zmiany celu Fundacji następują w drodze zmiany postanowien niniejszego Statutu i wymagają rejestracji przez właściwy Sąd.

 

§ 13

1.  Czas trwania Fundacji jest nieograniczony, a decyzję w przedmiocie ewentualnej likwidacji Fundacji podejmuje Fundator.

 

§ 14

1.  Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.